fbpx

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Front-taal B.V., Fairoaksbaan 204 te (3045 AS) Rotterdam zijn gedeponeerd op 24 september 2001 bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder nummer 01/120.

Artikel 1. Geldigheid van de voorwaarden

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten zijn onderhavige voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan bij overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.
 2. Indien andere voorwaarden dan de onderhavige door afnemers c.q. opdrachtgevers van toepassing zijn verklaard, dan gelden die andere voorwaarden, mits zij uitdrukkelijk en schriftelijk door Front-taal zijn geaccepteerd.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Front-taal en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht zal worden genomen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en louter indicatief, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Alle in de offertes en aanbiedingen of anderszins genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) of andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Bij het uitblijven van de opdracht na een gevraagde offerte, of indien de opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, zal Front-taal kosten bij opdrachtgever in rekening kunnen brengen. Deze kosten kunnen o.a. bestaan uit voorbereidingskosten, geleden verlies en gederfde winsten.
 3. Indien een opdracht niet binnen dertig dagen, nadat Front-taal de offerte heeft verstrekt, aan Front-taal wordt gegund, is de opdrachtgever verplicht om vervolgens binnen acht dagen de bij de offerte behorende ontwerpen en overige bescheiden franco te retourneren.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijke offerte, van welke aard ook, schriftelijk of op andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, moeten door de opdrachtgever tijdelijk en schriftelijk aan Front-taal ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan draagt de opdrachtgever het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst en haar wijzigingen.

Artikel 3. Betalingen

 1. Het bij factuur door Front-taal in rekening gebrachte bedrag voor aanvaarde en uitgevoerde opdrachten dient door de opdrachtgever te zijn voldaan binnen dertig dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever kan zich niet beroepen op enige korting, verrekening of opschorting van de betaling.
 2. Indien opdrachtgever in verzuim is met betaling van het verschuldigde aan Front-taal alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever, zijn alle door de opdrachtgever aan Front-taal verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vanwege Front-taal vereist is.
 3. Front-taal is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten, zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.
 4. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden op eerste verzoek van Front-taal zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Front-taal te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Front-taal daarop zonder meer verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Front-taal tot een voldoende zekerheid aangevuld moeten worden.
 5. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is de opdrachtgever 1% rente per maand verschuldigd over het totale factuurbedrag van Front-taal en gerekend over iedere maand nadat de betalingstermijn is verstreken.
 6. Alle gerechtelijke en/ of buitengerechtelijke kosten, die Front-taal genoodzaakt is te maken ter incasso van de vorderingen die zij heeft op de opdrachtgever, komen voor rekening van die opdrachtgever.
 7. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% over de hoofdsom, zulks met een minimum van fl. 500,00 (zegge: vijfhonderd gulden), vermeerderd met de verschuldigde B.T.W.
  De buitengerechtelijke kosten, zoals genoemd in lid 6 van dit artikel, zijn verschuldigd zodra Front-taal de vordering ter incasso aan derden uit handen heeft moeten geven.

Artikel 4. Auteursrechten

 1. De opdrachtgever garandeert Front-taal, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsels, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden enz. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Front-taal zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens de hiervoor genoemde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
 3. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel bestaat of blijft bestaan, is Front-taal bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Front-taal door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Na deze vaststelling zal Front-taal de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, blijft Front-taal steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsels, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 5. De door Front-taal volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsels, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Front-taal bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
 6. De opdrachtgever verkrijgt na levering door Front-taal het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Front-taal in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het hiervoor genoemde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 5. Wijze van levering en eigendomsvoorbehoud

 1. Levering of afgifte van goederen door Front-taal geschiedt franco op één adres in Nederland.
 2. Het vervoer en de opslag geschiedt te allen tijde voor risico van de opdrachtgever. Schades, die verband houden met dit vervoer, komen derhalve voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 3. Niet tijdige levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Front-taal is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
 4. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Front-taal te leveren zaken.
 5. Iedere levering van zaken door Front-taal aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en kosten.
 6. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Front-taal door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel blijkt uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs.

Artikel 6. Termijn van levering

 1. Een door Front-taal opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Front-taal is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
 2. De binding van Front-taal aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 9 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Front-taal in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
 3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Front-taal gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Front-taal mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Front-taal en door het in acht nemen van het bepaalde in lid 1 van artikel 9 en de leden 1 en 2 van artikel 13 van deze voorwaarden.
 4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in de leden 3, 4 en 5 van artikel 3 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Front-taal nodig is. Front-taal is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Front-taal de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 7. Onderzoek bij aflevering

 1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Front-taal de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Front-taal er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het hiervoor omschreven onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
 2. Front-taal is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
 3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
 4. Indien de opdrachtgever na aflevering de prestatie van Front-taal reeds geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt, in gebruik heeft genomen of aan een derde heeft geleverd dan wel doen leveren dan geldt de prestatie als deugdelijk, tenzij de opdrachtgever conform lid 1 heeft gehandeld.

Artikel 8. Inhoud en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en
de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in de door Front-taal niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 9. Zet-, druk- of andere proeven

 1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Front-taal ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Front-taal terug te zenden.
 2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Front-taal de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 3. Front-taal is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 10. Afwijkingen van geringe betekenis

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef, kunnen geen grond opleveren voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
 3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11. Eigendom productiemiddelen enz.

 1. Alle door Front-taal geleverde zaken, zoals productiemiddelen, halffabrikaten, hulpmiddelen en met name zetsels, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macro montages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en –vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven eigendom van Front-taal, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
 2. Front-taal is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
 3. Front-taal is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien Front-taal en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door Front-taal zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste één jaar en zonder dat Front-taal instaat voor de geschiktheid van herhaald gebruik.

Artikel 12. Eigendom opdrachtgever, pandrecht

 1. Front-taal zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren als een goed huisvader.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
 3. De opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan Front-taal van kopij, een tekening, een ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Front-taal worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever Front-taal op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
 4. De opdrachtgever verleent Front-taal pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Front-taal door hem in de macht van Front-taal worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Front-taal verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 13. Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

 1. Indien de opdrachtgever met Front-taal is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van Front-taal vragen.
 2. De opdrachtgever is gehouden, naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van Front-taal vragen.
 3. De opdrachtgever staat ervoor in, dat Front-taal een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door Front-taal houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
 4. Front-taal is niet gehouden, de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
 5. Front-taal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor Front-taal onvoorzienbare verwerking moeilijkheden, voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten, en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan Front-taal getoonde monster en de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.
 6. Front-taal staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid, indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan Front-taal noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van de door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.
 8. De opdrachtgever is gehouden Front-taal te wijzen op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten.
 9. Front-taal is gerechtigd over de resten, zoals snijafval enz. van de door de
  opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken als ware deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van Front-taal gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de bedoelde resten bij Front-taal af te halen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Front-taal uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
 2. Front-taal is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan een derde heeft doen leveren.
 3. Front-taal is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van de opdrachtgever.
 4. Front-taal is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door Front-taal te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever Front-taal niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 5. Indien Front-taal terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en Front-taal alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 15. Overmacht

 1. Iedere tekortkoming van Front-taal in de nakoming van een overeenkomst valt Front-taal niet toe te rekenen indien zij het gevolg is van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen ieder buiten de schuld van Front-taal ontstane verhindering van nakoming, ongeacht of deze verhindering krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening en risico dient te komen, alsmede iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door Front-taal zo bezwaarlijk en/ of kostbaar is geworden in vergelijking tot de vooruitzichten ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, dat die nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, zulks ter beoordeling van [front-taal].
 3. In geval van overmacht zal Front-taal de overeenkomst geheel of gedeeltelijk kunnen annuleren en/ of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk kunnen opschorten. De annulering en/ of opschorting zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. Front-taal zal vervolgens in geen enkel opzicht aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die opdrachtgever als gevolg van de annulering c.q. opschorting zal lijden.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de overeenkomsten die bestaan tussen de opdrachtgever en Front-taal is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, die voortvloeien uit deze overeenkomsten, worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.